Regulamin projektu

Chorzów, dnia 1 września 2016 r.

Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II w Chorzowie

41-506 Chorzów, ul. Sportowa 4

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w PROJEKCIE
RPSL.11.01.04-24-006D/15

 „Mój egzamin – moja przyszłość”

 § 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/15 zawartej między Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem Chorzów.
 4. Beneficjentem Projektu jest Miasto Chorzów-Miasto na prawach powiatu. Realizatorem Projektu jest Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie.
 5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie.
 6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018r.
 7. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
 • Beneficjent – Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu,
 • Realizator – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie,
 • Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice.

§ 2

Cele i zakres wsparcia

 Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i społecznych 130 uczniów i 160 uczennic Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, w terminie      od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r., poprzez umożliwienie Im udziału w zajęciach wyrównująco-rozwijających w zakresie podstawy kształcenia ogólnego oraz treningach kompetencji społecznych i doradztwie zawodowym oraz poprzez zwiększenie kompetencji 30 nauczycielek i 5 nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia.

 § 3

Realizacja zadań Projektu

 1. Wszystkie zadania – formy wsparcia, są realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.
 2. Formy wsparcia będą prowadzone przez Realizatora w wyznaczanym przez niego miejscu i terminie zgodnie z opracowanymi harmonogramami zajęć.
 3. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zadań (w szczególności harmonogramy zajęć) będą prezentowane na tablicy ogłoszeń Projektu w szkole, jak i na stronie WWW Projektu.
 4. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Koordynator Projektu.
 5. W-ce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach, sporządza listy grup dla każdej z klas/oddziałów.

 § 4

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 1.  Do udziału w projekcie uprawnieni są wszyscy uczniowie i uczennice oraz nauczyciele Gimnazjum nr 2 Jana Pała II w Chorzowie.
 2. Rekrutacja uczestników rozpoczyna się w dniu 1 września 2016 i trwa w sposób ciągły.
 3. Proces rekrutacji poprzedza przekazanie informacji grupie docelowej podczas inauguracji roku szkolnego 2016/2017, poprzez rozwieszanie plakatów informacyjnych w szkole oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i projektu.
 4. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w Projekcie zobowiązani są dostarczyć osobiście do Biura Projektu, następujące dokumenty: podpisany formularz deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganym zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie.
 5. O przyjęciu na półkolonie naukowe dla młodzieży oraz na studia podyplomowe dla nauczycieli decydować będą następujące kryteria:
 6. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z § 4 pkt 4,
 7. złożenie podania.
 1. Jeśli liczba chętnych uczestników przekroczy liczbę miejsc w poszczególnych formach wsparcia,
  o przyjęciu na poszczególne formy wsparcia decyduje dodatkowo:

a) w przypadku uczniów/uczennic ranking frekwencji na zajęciach szkolnych oraz aktywność
i zaangażowanie uczestnika / uczestniczki, na podstawie dziennika Librus/Synergia:

Wskaźnik zgodnie z Regulaminem Projektu: Wartość wskaźnika Ilość punktów
Średnia frekwencja ucznia w szkole na podstawie dziennika Librus/Synergia
Aktywność i zaangażowanie uczestnika / uczestniczki (20 % punktów ) na podstawie dziennika Librus/Synergia
Razem

Jeśli kandydaci będą posiadali taką samą ilość punktów – niższy miesięczny dochód na członka rodziny,

b)w przypadku nauczycieli, kolejność zgłoszeń i uzasadniona opinia Dyrektora Szkoły.

 1. Jeśli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w poszczególnych formach wsparcia, Realizator będzie sporządzał listy rezerwowe i w przypadku pojawienia się wolnych miejsc, Realizator będzie kontaktował się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.
 2. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

 § 5

Prawa i obowiązki Realizatora Projektu

 1.  Realizator jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z umową zawartą z Instytucją Pośredniczącą oraz Regulaminem Projektu przyjętym przez Projektodawcę.
 2. Realizator przez cały okres realizacji Projektu będzie prowadził Biuro Projektu w swojej siedzibie przy Sportowej 4 w Chorzowie.
 3. Realizator zapewni wykwalifikowaną kadrę szkoleniową realizującą zajęcia merytoryczne.
 4. W przypadku, gdy na skutek okoliczności leżących po stronie Instytucji Pośredniczącej, wstrzymane zostaną wypłaty na pokrycie kosztów form wsparcia, Realizator ma prawo do ich zawieszenia, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika projektu i jego rodziców/ prawnych opiekunów, poprzez ogłoszenia na tablicy informacyjnej i stronie WWW. Po ponownym uruchomieniu przez Instytucję Pośredniczącą, środków finansowych, Strony wspólnie ustalą terminy realizacji poszczególnych działań objętych Projektem.
 5. Zawieszenie form wsparcia nie daje Uczestnikowi prawa wysuwania jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu wobec Realizatora.
 6. Realizator ma prawo:
 7. a) żądania od Uczestników/Uczestniczek niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń c) skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę przyjętych zapisów regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Beneficjent zobowiązany jest wówczas do pisemnego uzasadnienia skreślenia z listy Uczestników
  i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie ucznia/uczennicę oraz w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich – jego rodziców/ prawnych opiekunów.

§ 6

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu

 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
 2. a) nieodpłatnego uczestniczenia w przyznanych formach wsparcia oraz korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu,
 3. b) dostępu do informacji na temat realizacji zadań,
 4. c) do rezygnacji z udziału w Projekcie lub jego zawieszenia, w przypadku zaistnienia przyczyn powodujących niemożliwość uczestniczenia w formach wsparcia, np.: długotrwała choroba.
 5. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do:
 6. a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w minimum 80% zajęć,
 7. b) wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji Projektu. Podczas zajęć i kursów dystrybuowane będą listy obecności, kwestionariusze ankiet,  służące ewaluacji Projektu i potwierdzenia odbioru zaświadczeń,
 8. d) bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
 9. e) do pisemnego powiadomienia koordynatora projektu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian,

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Projektu.
 2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Realizatora.
 3. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika/Uczestniczki wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Załączniki do Regulaminu

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie