Mój egzamin – moja przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie

Partner Projektu : Uniwersytet Śląski

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego realizowanym w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie przy ul. Sportowej 4 na podstawie umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-006D/15 zawartej między Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem Chorzów – Miastem na Prawach Powiatu.

Budżet projektu: 1 596 110,59 PLN

Kwota dofinansowania: 1 436 499,53 PLN

tablice_wzory_siatka